Regulamin Sklepu Internetowego Beauty Boutique

Sprzedawc膮 i w艂a艣cicielem Sklepu Internetowego jest BEAUTY BOUTIQUE sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Kosmatki 12 03-982 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod nr KRS 0000196904, NIP 1132463200, nr REGON 01565661900000, kapita艂 zak艂adowy 50000,00 z艂.Kontakt ze Sprzedawc膮 i spos贸b porozumiewania si臋:

鈥 telefonicznie; numer telefonu: 22 245 16 66 w dni robocze od godz. 8:00 鈥 16:00;

鈥 mailowo; adres poczty elektronicznej: biuro@beautyboutique.pl

鈥 listownie; adres miejscowy do dor臋cze艅: ul. Kosmatki 12 lok. 1, 03-982 Warszawa.

Definicje

Czas Realizacji Zam贸wienia 聽鈥 czas, w kt贸rym zam贸wienie jest kompletowane, a nast臋pnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zam贸wienia nie obejmuje czasu dostawy

Dni Robocze 鈥 oznacza dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku (z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Klient 鈥 podmiot posiadaj膮cy pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ry na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zam贸wienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, kt贸rego 艣wiadczone s膮 us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋

Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮

Konto 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w kt贸rym zebrane s膮 informacje Klienta i dokumentacja zwi膮zana z jego Zam贸wieniami

Koszyk 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮; formularz stanowi膮cy integraln膮 cz臋艣膰 systemu zakupowego Sklepu, w kt贸rej Klient okre艣la i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zam贸wienia

Newsletter 鈥 bezp艂atna us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮, za pomoc膮, kt贸rej Sprzedawca informuje Klienta o nowo艣ciach w Sklepie, poprzez okresowe przesy艂anie wybranych i stosownie zredagowanych tre艣ci w postaci listu elektronicznego

Polityka Prywatno艣ci 鈥 dokument reguluj膮cy bezpiecze艅stwo ochrony prywatno艣ci i przetwarzania danych osobowych Klient贸w; Polityka Prywatno艣ci stanowi za艂膮cznik do Regulaminu, dost臋pny pod tym adresem聽http://old.beautyboutique.pl/regulamin

Regulamin 鈥 niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodp艂atnie udost臋pniany przed zawieraniem um贸w na stronie Sklepu Internetowego, a tak偶e 鈥 na 偶膮danie Klienta 鈥 w taki spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie tre艣ci Regulaminu za pomoc膮 systemu teleinformatycznego

Rejestracja 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮; procedura dokonywana przez Klienta w celu za艂o偶enia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zam贸wienia i korzystania z okre艣lonych funkcji Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy (Sklep) 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem聽http://old.beautyboutique.pl z wykorzystaniem kt贸rego Klient mo偶e w szczeg贸lno艣ci z艂o偶y膰 Zam贸wienie na dost臋pne Towary

Towar 鈥 produkt dost臋pny w Sklepie Internetowym, mog膮cy stanowi膰 przedmiot Umowy Sprzeda偶y; istotne i szczeg贸lne w艂a艣ciwo艣ci ka偶dego Towaru udost臋pniane s膮 na przypisanej mu podstronie Sklepu

Umowa Sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny, zawarta wed艂ug postanowie艅 niniejszego Regulaminu pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, za po艣rednictwem systemu sprzeda偶owego Sklepu

Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta prowadz膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y i wskazuj膮ce istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 drog膮 elektroniczn膮 poprzez system sprzeda偶owy Sklepu, 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu przez ca艂y rok, z zastrze偶eniem, 偶e ich realizacja odbywa si臋 w Dni Robocze od godz. 8.30 do godz. 15:30. Zam贸wienie z艂o偶one do godziny 12:00 zostanie wys艂ane tego samego dnia. Klient mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia tylko na dost臋pne Towary

搂 1. Postanowienia og贸lne

1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci warunki sk艂adania Zam贸wienia i jego modyfikowania, zak艂adania i prowadzenia Konta, dokonywania p艂atno艣ci, realizacji dostawy, sk艂adania reklamacji, a tak偶e inne uprawnienia i obowi膮zki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chc膮ca skorzysta膰 z us艂ug Sklepu musi zapozna膰 si臋 wcze艣niej z niniejszym Regulaminem.

2. Za po艣rednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮 Towar贸w. Sklep udost臋pnia r贸wnie偶 ka偶demu Klientowi bezp艂atne us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 ca艂odobowo przez wszystkie dni w roku. Us艂ugami tymi s膮: formularz Zam贸wienia, formularz rejestracji i logowania, Konto, Koszyk, Newsletter, Lista 偶ycze艅, wyszukiwarka produkt贸w.

3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta musz膮 zosta膰 spe艂nione nast臋puj膮ce minimalne wymagania techniczne: urz膮dzenie z dost臋pem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przegl膮darki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu: 1024脳768 pikseli.

4. Klienta obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w spos贸b zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowanie lub uci膮偶liwy dla Sprzedawcy oraz innych Klient贸w.

5. Umowy zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim i w j臋zyku polskim.

搂 2. Rejestracja

1. W celu za艂o偶enia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, nale偶y dokona膰 uprzednio procedury rejestracji.

2. U偶ytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w nast臋pstwie wykonania niezb臋dnych czynno艣ci rejestracyjnych w Sklepie wed艂ug interaktywnego formularza. Klient wype艂nia formularz stosuj膮c si臋 do odpowiednich komunikat贸w wy艣wietlanych w formularzu podczas jego uzupe艂niania (w szczeg贸lno艣ci Klient podaje swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowi膮zkowe), a nast臋pnie aktywuje przycisk 鈥濪oko艅cz Rejestracj臋鈥.

3. Klient mo偶e r贸wnie偶 za艂o偶y膰 Konto w trakcie procedury sk艂adania Zam贸wienia poprzez uaktywnienie przycisku 鈥濻tworzy膰 konto鈥.

4. Klient, u偶ywaj膮c funkcji formularzy, zobowi膮zany jest poda膰 swoje prawdziwe dane oraz uzupe艂ni膰 pola oznaczone jako obligatoryjne.

5. Z chwil膮 potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wys艂any na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 prowadzenia Konta ze Sprzedawc膮 na czas nieokre艣lony.

6. Klient mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 prowadzenia Konta w ka偶dym czasie, poprzez wys艂anie takiego o艣wiadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwil膮 jego otrzymania przez Sprzedawc臋. Sprzedawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, je偶eli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

7. W procesie Rejestracji Klient podaje has艂o, poprzez kt贸re nast臋pnie uzyskuje dost臋p do Konta. Klient ma obowi膮zek chroni膰 has艂o i nie mo偶e udost臋pnia膰 has艂a osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

搂 3. Zam贸wienie

1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie s膮 ofert膮 w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny, lecz stanowi膮 zaproszenie do sk艂adania ofert przez Klient贸w.

2. Sk艂ada膰 Zam贸wienia mog膮 Klienci, kt贸rzy maj膮 status zarejestrowanego u偶ytkownika Sklepu Internetowego lub nie maj膮 statusu zarejestrowanego u偶ytkownika Sklepu Internetowego. Klient nieposiadaj膮cy zarejestrowanego Konta, dokonuje Zam贸wienia z pomini臋ciem procedury Rejestracji i logowania.

3. Klient sporz膮dza Zam贸wienie poprzez wirtualne dodawanie Towar贸w do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, i偶 w zak艂adce Koszyka zmienia si臋 wska藕nik Towar贸w na li艣cie Zam贸wienia, kt贸r膮 mo偶na dowolnie modyfikowa膰.

4. Po potwierdzeniu wyboru Towar贸w, Klient wskazuje w formularzu Zam贸wienia form臋 przesy艂ki Zam贸wienia, form臋 p艂atno艣ci oraz adres i dane do wysy艂ki. Po skompletowaniu Zam贸wienia, Klient zatwierdza je oraz przesy艂a do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥.

5. Ka偶dorazowo, przed wys艂aniem Zam贸wienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zam贸wienia w celu jego potwierdzenia tj. 艂膮czna cena i informacje szczeg贸艂owe Zam贸wienia.

6. W procesie sk艂adania Zam贸wienia, do chwili uaktywnienia przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 istnieje mo偶liwo艣膰 wykrywania i korygowania b艂臋d贸w przez Klienta w Zam贸wieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzeda偶owy Sklepu. Po tym momencie, Klient mo偶e zmieni膰 Zam贸wienie, w szczeg贸lno艣ci skorygowa膰 b艂臋dy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesy艂ki z Towarem poprzez bezpo艣redni, niezw艂oczny kontakt ze Sprzedawc膮.

7. Sk艂adaj膮c Zam贸wienie, Klient sk艂ada Sprzedawcy ofert臋 zawarcia Umowy Sprzeda偶y wybranych przez niego Towar贸w, na warunkach wskazanych przez niego w Zam贸wieniu. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez przyj臋cie tej oferty przez Sprzedawc臋, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunk贸w Zam贸wienia, wysy艂anych w wiadomo艣ci elektronicznej przez Sprzedawc臋 na adres e-mail podany przez Klienta w Zam贸wieniu.

8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udost臋pnianie Klientowi tre艣ci zawartej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje za po艣rednictwem systemu sprzeda偶owego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz wysy艂ana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas sk艂adania Zam贸wienia. Klientowi, kt贸ry z艂o偶y艂 Zam贸wienie i otrzyma艂 o艣wiadczenie o przyj臋ciu oferty przez Sprzedawc臋 zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzaj膮cy zawarcie Umowy wraz z jej tre艣ci膮, w spos贸b wskazany w zdaniu poprzednim.

9.聽 Czas Realizacji Zam贸wienia wynosi do 72 godzin 鈥 3 dni roboczych. Realizacja Zam贸wienia rozpoczyna si臋 po:

a. przelew bankowy 鈥 po zaksi臋gowaniu wp艂aty przez Sprzedawc臋,
b. p艂atno艣膰 przez przelewy24 鈥 po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawc臋 od operatora p艂atno艣ci.

10. Po ww. Czasie Realizacji Zam贸wienia, Towar wydawany jest przewo藕nikowi.

搂 4. Ceny i p艂atno艣ci

1. Ceny podane na stronach Sklepu s膮 cenami brutto (zawieraj膮 wszystkie c艂a i podatki, w tym VAT), wyra偶one s膮 w z艂otych polskich. Ceny Towar贸w nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy.

2. 艁膮czna cena Zam贸wienia obliczana jest wed艂ug wybor贸w dokonanych przez Klienta w formularzu Zam贸wienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wi膮偶膮ca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zam贸wienia w momencie jego wys艂ania do Sprzedawcy.

3. Klient mo偶e wybra膰 jedn膮 z nast臋puj膮cych form p艂atno艣ci:

a. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (84 1240 1040 1111 0010 8430 0002);
b. p艂atno艣膰 elektroniczna poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci Przelewy24.pl PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅 NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Nr KRS 0000347935, wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego: 4 500 000 z艂, wp艂acony w ca艂o艣ci 4.

4. Klient jest zobowi膮zany ui艣ci膰 p艂atno艣膰 za Zam贸wienie najp贸藕niej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

5. Na ka偶dy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzeda偶y w postaci faktury imiennej, lub faktury VAT na 偶膮danie Klienta. Dokument sprzeda偶y stanowi potwierdzenie istotnych element贸w z艂o偶onego Zam贸wienia.

6. Ceny podane w Sklepie mog膮 ulec zmianie (w szczeg贸lno艣ci w ramach akcji promocyjnej lub wyprzeda偶y Towar贸w), z zastrze偶eniem, i偶 warunki Zam贸wienia nie mog膮 ulec zmianie w stosunku do Klienta, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 w spos贸b wskazany powy偶ej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

7.聽Operatorem kart p艂atniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

搂 5. Dostawa

1. Zam贸wienia realizowane s膮 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba 偶e strony Umowy Sprzeda偶y postanowi膮 inaczej.

2. Przesy艂ki dostarczane s膮 w spos贸b wybrany przez Klienta, z zastrze偶eniem, i偶 Klient mo偶e wybra膰 jedn膮 z nast臋puj膮cych form dostawy Zam贸wienia:

a. za po艣rednictwem firmy kurierskiej;
b. odbi贸r osobisty pod adresem: ul. Kosmatki 12 lok. 1, 03-982 Warszawa.

3. Koszt wysy艂ki uiszcza Klient.

Koszt wysy艂ki przy przedp艂acie to 14 z艂 przy zakupach do 199z艂, zakupy powy偶ej 199 z艂 zwolnione s膮 z koszt贸w przesy艂ki.
Koszty s膮 niezale偶ne od ilo艣ci przesy艂anych produkt贸w.
Po wyboru typu wysy艂ki przez Klienta, koszty te doliczane s膮 do kwoty Zam贸wienia w podsumowaniu.

4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zam贸wienia. Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem niezw艂ocznie, je偶eli 藕le wype艂niony formularz uniemo偶liwia skuteczne dor臋czenie Zam贸wienia.

5. Czas dostarczenia Zam贸wienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zam贸wienia przez Sprzedawc臋 (zako艅czenia Czasu Realizacji Zam贸wienia). Czas ten mo偶e ulec zmianie z przyczyn niezale偶nych od Sprzedawcy.

6. Je偶eli przed wydaniem przesy艂ki oka偶e si臋, 偶e dozna艂a ona ubytku lub uszkodzenia, przewo藕nik ma obowi膮zek ustali膰 niezw艂ocznie protokolarnie stan przesy艂ki oraz okoliczno艣ci powstania szkody. Przewo藕nik powinien zrobi膰 to r贸wnie偶 na 偶膮danie Klienta, je偶eli twierdzi on, 偶e przesy艂ka jest naruszona. Niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwil膮 jej mu wydania.

搂 6. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia Klientowi Towar贸w bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Konsumenta, je偶eli Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia). Je偶eli Towar ma wad臋 Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, lub 偶膮da膰 wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni臋cia wady.

2. R臋kojmia przys艂uguje tylko Konsumentom. Strony, Klient nieb臋d膮cy Konsumentem oraz Sprzedawca, wy艂膮czaj膮 mi臋dzy sob膮 r臋kojmi臋 za wady.

3. Reklamacje z tytu艂u r臋kojmi nale偶y sk艂ada膰 na adres: ul. Kosmatki 12 lok. 1, 03-982 Warszawa. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien by膰 dostarczony wraz z dowodem zakupu i zg艂oszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby sk艂adaj膮cej reklamacj臋, 偶膮daniem za艂atwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

4. Sprzedawca w ci膮gu 14 (czternastu) dni ustosunkuje si臋 do 偶膮dania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomo艣ci wys艂anej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋. Reklamacj臋 na us艂ugi mo偶na sk艂ada膰 r贸wnie偶 na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@beautyboutique.pl

搂 7. Gwarancja

1. Wybrane Towary mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 udzielon膮 przez producenta lub dystrybutora.

2. W razie takich Towar贸w, informacja dotycz膮ca istnienia i tre艣ci gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Towarowi.

3. Gwarancja nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Klienta wynikaj膮cych z przepis贸w o r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej.

搂 8. Zwroty

1. Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzeda偶y 鈥 od obj臋cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzecia inna ni偶 przewo藕nik; (b) dla pozosta艂ych um贸w 鈥 od dnia zawarcia umowy.

2. Je偶eli Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. Klient mo偶e skorzysta膰 ze wzoru o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowi膮zkowe.

4. W przypadku odst膮pienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 (czterna艣cie) dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej Umowy.

5. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 (czterna艣cie) dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem.

6. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Prawo odst膮pienia od umowy, nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczeg贸lno艣ci um贸w: w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu, o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami, o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
8. Bezpo艣rednie koszty odes艂ania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 ponosi Konsument.

搂 9. Zasady dotycz膮ce korzystania z kupon贸w rabatowych

1. Kupon rabatowy upowa偶nia do rabatu (zni偶ki) w wysoko艣ci wskazanej przez sklep internetowy beautyboutique.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunk贸w promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadaj膮 okre艣lone daty wa偶no艣ci. Po ich up艂yni臋ciu nie b臋dzie mo偶na skorzysta膰 z kod贸w.

2. Oferta promocyjna w postaci kod贸w rabatowych dotyczy wy艂膮cznie Klient贸w beautyboutique.pl, kt贸rzy w okresie obowi膮zywania promocji wpisali poprawny kod w polu 鈥濳od kuponu鈥 oraz potwierdzili go przyciskiem 鈥瀂astosuj kupon鈥 podczas sk艂adania zam贸wienia. Wpisanie kodu rabatowego w polu spowoduje obni偶enie warto艣ci zamawianych towar贸w o warto艣膰 procentow膮 lub pieni臋偶n膮 przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

3. Kod rabatowy mo偶na wykorzysta膰 wy艂膮cznie przy zakupie towar贸w nieobj臋tych innymi promocjami. Kody rabatowe nie 艂膮cz膮 si臋, nie sumuj膮 si臋 ze sob膮 oraz nie mog膮 by膰 wykorzystywane przy zakupie produkt贸w obj臋tych innymi promocjami (o ile regulamin promocji nie m贸wi inaczej). W jednym zam贸wieniu mo偶e zosta膰 wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

搂 10. Newsletter i inne us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

1. Ka偶dy Klient mo偶e zrezygnowa膰 z ka偶dej z us艂ug, kt贸re Sprzedawca 艣wiadczy drog膮 elektroniczn膮, w ka偶dym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie si臋 od korzystania z takiej us艂ugi, chyba 偶e Regulamin stanowi inaczej.

2. Us艂uga subskrypcji Newslettera 艣wiadczona jest bezp艂atnie przez Sprzedawc臋 na rzecz Klient贸w, kt贸rzy dobrowolnie wyra偶膮 na to zgod臋.

3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje nast臋puj膮ce czynno艣ci: (a) zamawia poprzez formularz dost臋pny na stronie www.beautyboutique.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) us艂ug臋 Newslettera; (b) dokonuje akceptacji tre艣ci Regulaminu oraz wyra偶a zgod臋 na przekazywanie informacji handlowych 艣rodkami komunikacji elektronicznej zwi膮zanych z 艣wiadczon膮 us艂ug膮 Newslettera; (c) uaktywnia przycisk 鈥濪o艂膮cz鈥; (d) aktywuje link wys艂any na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.

4. Z chwil膮 u偶ycia linku aktywacyjnego wys艂anego na e-mail Klienta, pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem zostaje zawarta umowa o 艣wiadczeniu us艂ugi Newsletter na czas nieoznaczony.

5. Klient mo偶e w ka偶dej chwili wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi Newslettera poprzez dezaktywacj臋 subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera nast臋puje poprzez wys艂anie takiego o艣wiadczenia woli na adres biuro@beautyboutique.pl lub poprzez przycisk 鈥濺ezygnuj臋 z subskrypcji鈥 w wiadomo艣ci e-mail.

6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych 艣rodkami komunikacji elektronicznej wysy艂anymi przez Sprzedawc臋 jest dobrowolna i w ka偶dej chwili Klient mo偶e j膮 wycofa膰.

7. Aby skorzysta膰 z us艂ugi Lista 偶ycze艅, Klient uaktywnia przycisk 鈥濪odaj do listy 偶ycze艅鈥 dost臋pnej na dedykowanych Towarom podstronach Sklepu w celu ich dodawania do listy 偶ycze艅. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, i偶 w ikonie listy 偶ycze艅 zmienia si臋 wska藕nik produkt贸w. Aby korzysta膰 z us艂ugi dodawania do listy 偶ycze艅, Klient nie musi by膰 zarejestrowanym u偶ytkownikiem Sklepu.

8. Sprzedawca jest uprawniony do uniemo偶liwienia Klientowi dost臋pu do us艂ug nieodp艂atnych, je偶eli Klient dzia艂a na szkod臋 Sprzedawcy lub innych Klient贸w, czy te偶 narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

搂 11. Zmiana regulaminu

1. Sprzedawca mo偶e zmieni膰 niniejszy Regulamin z wa偶nych powod贸w prawnych (zmiana powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Sprzedawc贸w lub formy dzia艂alno艣ci Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu ka偶dorazowo jest wskazywana w spos贸b wskazany poni偶ej.

2. Zarejestrowani U偶ytkownicy zostan膮 poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomo艣ci e-mail, wys艂anej na 14 (czterna艣cie) dni przed wej艣ciem w 偶ycie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostan膮 o tym powiadomieniu w komunikacie wy艣wietlanym na stronie g艂贸wnej Sklepu przez 14 (czterna艣cie) dni przed wej艣ciem w 偶ycie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptowa膰 lub odm贸wi膰 akceptacji Regulaminu.

3. Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie zmian Regulaminu realizowane s膮 zgodnie z dotychczasow膮 tre艣ci膮 Regulaminu.

搂 12. Postanowienia ko艅cowe

1. Zobowi膮zania Klienta wynikaj膮ce z Umowy spe艂nione s膮 w momencie uiszczenia nale偶no艣ci za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zam贸wieniem.

2. Wszelkie materia艂y, w tym elementy grafiki, kompozycja tych element贸w, znaki towarowe oraz inne, dost臋pne w Sklepie stanowi膮 przedmiot praw wy艂膮cznych, w szczeg贸lno艣ci stanowi膮 przedmiot ochrony praw autorskich i praw w艂asno艣ci przemys艂owej. Wykorzystywanie materia艂贸w udost臋pnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga ka偶dorazowo zgody Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy prawa powszechnego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23.4.1964 r. 鈥 Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post臋powania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. 鈥 o prawach konsumenta.

4. W zakresie um贸w zawieranych mi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientami nieb臋d膮cymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 tylko w przypadku umy艣lnego wyrz膮dzenia szkody i w granicach rzeczywi艣cie poniesionych strat przez Klienta nieb臋d膮cego Konsumentem.

5. Klient b臋d膮cy Konsumentem ma mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, w szczeg贸lno艣ci mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o mediacj臋 lub rozstrzygni臋cie do s膮du polubownego. W tym celu nale偶y dostarczy膰 do instytucji, przed kt贸r膮 b臋dzie toczy艂o si臋 post臋powanie odpowiedni formularz 鈥 wniosek o mediacj臋 lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Lista i adresy podmiot贸w prowadz膮cych takie post臋powania dost臋pne s膮 pod tym adresem:聽https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592聽. Je偶eli Klient nie chce skorzysta膰 z ADR, wszelkie spory powsta艂e na gruncie regulaminu lub um贸w sprzeda偶y b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d powszechny wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci og贸lnej. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 poprzez z艂o偶enie swojej skargi za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/聽. Spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest jednocze艣nie Konsumentem, zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.
6. Polityka Prywatno艣ci, znajduj膮ca si臋聽tutaj, stanowi integraln膮 cz臋艣膰 niniejszego Regulaminu.

Data wej艣cia w 偶ycie Regulaminu: 1.04.2020 r.